سيستم برنامه ریزی و کنترل پروژه برای طرح احیاء 550 هزار هکتاری اراضی دشت های خوزستان و ایلام 3