طرح ساماندهی و بهسازی میدان امام حسین (ع) – محور 17 شهریور – میدان شهدا2