پروژه پايدارسازي ديواره هاي گود پروژه طوبي به روش نيلينگ

پروژه پايدارسازي ديواره هاي گود پروژه طوبي به روش نيلينگ
كارفرما: شركت توسعه و عمران نيرو
مشاور: شركت توسعه پايدار
پيمانكار: مشاركت بهسازي خاك سامان پي و گمانه كاو
خدمات ارائه شده از شركت مهندسی مصورسازان پروژه:
1- طراحي و پياده سازي نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه و ارائه خدمات مربوطه به كارفرما در رابطه با پروژه گود برداري، شمع ريزي و انكراژ و نيلينگ پروژه طوبي طبق سه سرفصل ذيل:
1-1- برنامه ريزي (Planning):
1-1-1- تعيين محدوده پروژه
1-1-2- شناسايي اهداف پروژه
1-1-3- تهيه سيستم گردش اطلاعات پروژه
1-1-4- تهيه و ارائه فرمت هاي اخذ اطلاعات
1-1-5- تعيين ساختار شكست فعاليت ها و نحوه دسته بندي
1-1-6- تهيه برنامه زمانبندي اوليه (Master Plan)
1-1-7- تهيه برنامه زمانبندي تفصيلي و مشخص نمودن مسير بحراني پروژه
1-1-8- تأييد برنامه مبنا توسط كارفرما
1-1-9- ابلاغ برنامه زمانبندي تفصيلي به پيمانكاران اجرايي پروژه
1-1-10- تعيين اوزان فعاليت هاي پروژه و. تخصيص آنها به فعاليت ها
1-1-11- ترسيم S curve فيزيكي، هزينه اي و زماني

1-2- ايجاد هماهنگي و تأمين پيش نيازها
1-2-1- جلسه هماهنگي با واحدهاي اجرايي كارفرما
1-2-2- تهيه و ارئه فرمت گزارش ها به سازمان كارفرما
1-2-3- تهيه و ارئه گزارش هاي مربوط به انجام عمليات اجرايي
1-2-4- تهيه نقشه هاي اجرايي و چون ساخت و ساير كروكي هاي لازم طبق درخواست سرپرست كارگاه
1-2-5- تهيه و تكميل فرم ها و صورت جلسات اداري، مالي، پرسنلي، فني طبق درخواست سرپرست كارگاه

1-3- كنترل پروژه
1-3-1- بررسي نحوه اجراي فعاليت ها
1-3-2- به روزآوري پيشرفت پروژه
1-3-3- مشخص كردن ميزان تأخيرات زماني و فيزيكي پروژه با استفاده از Base line و تهيه ليست فعاليت هاي به تأخير افتاده
1-3-4- تحليل تأخيرهاي زماني و فيزيكي پروژه در سطح هاي اول و دوم با استفاده از منحني هاي S
1-3-5- مشخص نمودن دلايل تأخير و رائه راهكار پيشنهادي جهت جلوگيري از تأخيرات احتمالي
1-3-6- ارائه پيش بيني برنامه كاري هفتگي و ماهانه و هزينه هاي مورد نياز دوره هاي آتي براساس آخرين وضعيت پيشرفت پروژه
1-3-7- ارائه گزارش كلي از وضعيت پيشرفت پروژه، وضعين نيروي انساني، وضعيت آب و هوا، وضعيت ايمني كارگاه و ساير اطلاعات معمول در قالب گزارشات كنترلي
1-3-8- ارزيابي دوره اي از برنامه زمانبندي جهت اعمال تغييرات احتمالي در برنامه
1-3-9- ارزيابي ، بازنگري و بهبود روند ارائه خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
1-3-10- برگزاري جلسات منظم با پيمانكاران جهت بررسي مشكلات و موانع موجود در روند اجراي به موقع فعاليت ها

2- ارائه خدمات فني در دفتر فني پروژه

ساختار شكست كار (WBS) پروژه:

1گودبرداری مجتمع تجاری اداری طوبی
1.1 تجهیز کارگاه 
1.1.1تحویل زمین
1.1.2نقشه برداری و پیاده کردن بر وکف  زمین
1.1.3آماده سازی وتجهیز دفاتر کار
1.1.4آماده سازی  و تجهیز انبار
1.1.5حمل و نصب ماشین آلات و تجهیزات
1.1.6احداث ایستگاه تزریق
1.1.7 تهیه و حمل و نصب مخازن آب و سوخت
1.2عملیات تأمین مصالح 
1.2.1 تأمین سیمان
1.2.2 تأمین مش
1.2.3تأمین میلگرد
1.2.4 تأمین ورق
1.2.5 تأمین ماسه
1.2.6تأمین مصالح متفرقه (گچ،سیم آرماتوربندی وغیره)
1.2.7نقشه برداری
1.3اجرای سازه نگهبان
1.3.1رفع معارض حریم برج
1.3.2رفع معارض تاسیساتی
1.3.3ردیف 1
1.3.3.1سطوح دیوارهE1
1.3.3.2سطوح دیوارهE2
1.3.3.3سطوح دیوارهE3
1.3.3.4سطوح دیوارهE4
1.3.4ردیف 2
1.3.4.1 سطوح دیوارهE1 
1.3.4.2 سطوح دیوارهE2
1.3.4.3 سطوح دیوارهE3 
1.3.4.4سطوح دیوارهE4
1.3.5 ردیف 3
1.3.5.1سطوح دیوارهE1
1.3.5.2 سطوح دیوارهE2 
1.3.5.3سطوح دیوارهE3 
1.3.5.4 سطوح دیوارهE4
1.3.6ردیف 4
1.3.6.1سطوح دیوارهE1
1.3.6.2سطوح دیوارهE2
1.3.6.3سطوح دیوارهE3
1.3.6.4 سطوح دیوارهE4
1.3.7ردیف 5
1.3.7.1سطوح دیوارهE1
1.3.7.2سطوح دیوارهE2
1.3.7.3 سطوح دیوارهE3
1.3.7.4سطوح دیوارهE4
1.3.7.5 سطوح دیوارهS1
1.3.8ردیف 6
1.3.8.1سطوح دیوارهE1
1.3.8.2سطوح دیوارهE2
1.3.8.3سطوح دیوارهE3
1.3.8.4سطوح دیوارهE4
1.3.8.5سطوح دیوارهW2
1.3.8.6 سطوح دیوارهW3
1.3.8.7 سطوح دیوارهS1
1.3.9 ردیف 7
1.3.9.1سطوح دیوارهE1
1.3.9.2سطوح دیوارهE2
1.3.9.3سطوح دیوارهE3
1.3.9.4 سطوح دیوارهE4
1.3.9.5 سطوح دیوارهS1
1.3.9.6 سطوح دیوارهS2
1.3.9.7 سطوح دیوارهW1
1.3.9.8سطوح دیوارهW2
1.3.9.9سطوح دیوارهW3
1.3.9.10سطوح دیوارهW4
1.3.10 ردیف 8
1.3.10.1 سطوح دیوارهE1
1.3.10.2 سطوح دیوارهE2
1.3.10.3 سطوح دیوارهE3
1.3.10.4سطوح دیوارهE4
1.3.10.5 سطوح دیوارهS1
1.3.10.6 سطوح دیوارهS2
1.3.10.7 سطوح دیوارهW1
1.3.10.8 سطوح دیوارهW2
1.3.10.9 سطوح دیوارهW3
1.3.10.10 سطوح دیوارهW4
1.3.11ردیف 9
1.3.11.1 سطوح دیوارهE1
1.3.11.2 سطوح دیوارهE2
1.3.11.3سطوح دیوارهE3
1.3.11.4 سطوح دیوارهE4
1.3.11.5 سطوح دیوارهS1
1.3.11.6 سطوح دیوارهS2
1.3.11.7 سطوح دیوارهW1
1.3.11.8 سطوح دیوارهW2
1.3.11.9سطوح دیوارهW3
1.3.11.10 سطوح دیوارهW4
1.3.12 ردیف 10
1.3.12.1 سطوح دیوارهE1
1.3.12.2 سطوح دیوارهE2
1.3.12.3 سطوح دیوارهE3
1.3.12.4 سطوح دیوارهE4
1.3.12.5 سطوح دیوارهS1
1.3.12.6 سطوح دیوارهS2
1.3.12.7سطوح دیوارهW1
1.3.12.8 سطوح دیوارهW2
1.3.12.9سطوح دیوارهW3
1.3.12.10سطوح دیوارهW4
1.4  رچیدن کارگاه
قبلی