جمع آوری ادعاهای کاری پيمانكار پروژه ساخت جکت/ فاز 16 پارس جنوبي

جمع آوری ادعاهای کاری شرکت در خصوص پروژه ساخت جکت فاز 16 پارس جنوبی

کارفرما : شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ( ایزوایکو ISOICO)
پیمانکار : شرکت پارس آبتین پایر
مشاور : شرکت مصورسازان پروژه

خدمات ارائه شده از شرکت مهندسی مصورسازان پروژه به فاز 16 پارس جنوبی:
• بررسی قرارداد و جمع آوری نکات مربوط به طرح ادعاها و اضافه کاری ها
• بررسی گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه و اعلام نظر در رابطه با مضمون هر یک جهت طرح ادعاها
• برگزاری جلسات لازم با مدیر پروژه و مسئولین کنترل پروژه و ارایه راهکارهای لازم
• بررسی و اعلام نظر در خصوص نامه های ارسالی و دریافتی از کارفرما
• بررسی برنامه زمان بندی و ایجاد ارتباط لازم جهت طرح ادعاها
• ارسال نامه های مربوط به اضافه کاری ها به کارفرما
• برآورد احجام و برآورد مالی اضافه کاری ها جهت ارسال به کارفرما
• شرکت در جلسات کارفرما جهت دفاع از اضافه کاری های مطرح شده
• تهیه نامه های مورد نیاز جهت ادعاها
• جمع آوری مستندات مربوط به ادعا ها در طول پروژه

ساختار شکست کار (WBS)پروژه:
Activity description wbs
   
SPD Jacket 16 1
                                           Structural 1.1
                                 Fab Row2 1.1.1
                                   Fab legs 1.1.2
                              Fab  Row A 1.1.3
                              Fab  Anode 1.1.4
                            Roll up Row A 1.1.5
                Fab Well Head Modul 1.1.6
                           Fab.Caissons 1.1.7
               Erec.Bouyancy Tank 1.1.8
                         Fab  Pad Eye 1.1.9
               Fab Flooding System 1.1.10
            Fab Rigging Platform 1.1.11
        Fab  Hand Rail &Ladder 1.1.12
                          Fab J.Tub 1.1.13
                Fab Riser&Clamps 1.1.14
              Fab Barge bamper 1.1.15
                        Fab  Row B 1.1.16
           Fab Conductor Guide 1.1.17
                     Roll up Row B 1.1.18
                         Fab Row 1 1.1.19
                      Fab Elevation 1.1.20
                      Fab Mud Mat 1.1.21
                  Fab boat landing 1.1.22
            Fab grouting system 1.1.23
                               Launch Truss 1.2
                 Fab launch truss 1.2.1
                                           Paint 1.3
قبلی