اهدای جایزه به برنده مسابقه شماره 2 "جناب آقای اشکان فرخیان"