دوره‌های آموزشی

دوره های آموزشی مهندسی کامپیوتر
عنوان دوره مدت(ساعت) هزینه(تومان)
کاربری Microsoft SharePoint 2013 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 290,000 جزییات
راهبری Microsoft SharePoint 2013 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 290,000 جزییات
Oracle BI 104 (دارای جزئیات) جزییات
Create and Design Data Warehouse with Oracle Data Integrator 36 970,000 جزییات
Oracle BI : Build Repositories 36 970,000 جزییات
Oracle BI : Create Analyses and Dashboards 32 940,000 جزییات
پیاده سازی استاندارد ISMS 24 - جزییات