دوره آنلاین برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی

ثبت نام در دوره دوره آنلاین برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی

روز و ساعت برگزاری
-
مدت(ساعت)
8
هزینه(تومان)
320,000
تاریخ شروع
5 خرداد 1400

 

 سیلابس دوره:

 • ساختار شکست کار
 • تعریف و دسته بندی فعالیت های پروژه
 • نحوه آنالیز فعالیت ها و برآورد احجام
 • اکیپ سازی و برآورد منابع پروژه
 • راندمان اکیپ های اجرایی و برآورد مدت زمان فعالیت ها
 • استراتژی های اجرا و تعیین روابط فعالیت ها
 • زمان بندی پروژه و بهینه سازی آن
 • برآورد هزینه و تهیه جریان نقدینگی پروژه
 • اقتصاد مهندسی پروژه
 • طراحی و تدوین انواع نمودارها و اطلاعات مورد نیاز در گزارشات کنترل پروژه
 • طراحی پایگاه داده های مورد نیاز در کنترل پروژه برای تحلیل ها و گزارشات