فرآیند متره و برآورد

ثبت نام در دوره فرآیند متره و برآورد

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار)
هزینه(تومان)
510,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

سیلابس دوره:

 • انواع سیستم های متره ساختمان
 • شناسایی احجام کلی بخش ساختمان (فونداسیون، دیوارچینی، نازک کاری و ...)
 • واحد ها و بعدهای احجام متره
 • آشنایی با فرم های رایج متره ساختمانی
 • نحوه به کارگیری احجام متره در ساختار شکست و تخصیص منابع
 • چگونگی متره احجام ساختمانی
 •  تعیین احجام خاکبرداری و پی کنی
 •  متره احجام فونداسیون (بتن مگر، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی)
 • متره دیوار چینی و سفت کاری (سفال، بلوک سیمانی و دیوار پیش ساخته)
 • متره انواع کف ها (سنگی، موزائیکی و کف کاذب)
 • متره انواع اندودها (گچی، سیمانی و کاذب)
 • متره انواع سیستم های سازه ای (فلزی، بتنی و پیش ساخته)
 • تعیین و محاسبه جدول نازک کاری
 • آشنایی با متره تاسیسات مکانیکی بخش ساختمان
 • آشنایی با متره تاسیسات برقی بخش ساختمان
 • تعیین جدول هزینه اجرایی احجام ساختمانی
 • دستمزدهای عوامل اجرایی