مديريت استراتژيك

ثبت نام در دوره مديريت استراتژيك

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 9 الی 16
مدت(ساعت): 30
هزینه(تومان): 930,000
تاریخ شروع: 96/06/08

 

 اهداف آموزشي دوره

 •  افزایش تفکر و دانش برنامه ریزی استراتژیک
 •  انتقال توانایی و مهارت برنامه ریزی
   

سرفصل دوره آموزش مديريت استراتژيك

 

 • شروع: تعیین مأموریت
 • مرحله اول: ورودی  
       ماتريس ارزیابی عوامل خارجی (EFF)
       ماتریس بررسی رقابت (CPM)
       ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (IFE
 • مرحله دوم: مقایسه 
       ماتریس فرصت، تهديد، قوت، ضعف (SWOT)
       ماتریس ارزیابی موفقیت و اقدام استراتژيك (SPACE)
       ماتریس گره شناوران بستن (BCG)
       ماتریس داخلی و خارجی (IE)
       ماتریس استراتژی‌‎های اصلی (GS)
 • مرحله سوم: تصمیم گیری
       ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM)  

 

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه