مديريت استراتژيك

ثبت نام در دوره مديريت استراتژيك

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
30
هزینه(تومان)
930,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

 

 اهداف آموزشي دوره

 •  افزایش تفکر و دانش برنامه ریزی استراتژیک
 •  انتقال توانایی و مهارت برنامه ریزی
   

سرفصل دوره آموزش مديريت استراتژيك

 

 • شروع: تعیین مأموریت
 • مرحله اول: ورودی  
       ماتريس ارزیابی عوامل خارجی (EFF)
       ماتریس بررسی رقابت (CPM)
       ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (IFE
 • مرحله دوم: مقایسه 
       ماتریس فرصت، تهديد، قوت، ضعف (SWOT)
       ماتریس ارزیابی موفقیت و اقدام استراتژيك (SPACE)
       ماتریس گره شناوران بستن (BCG)
       ماتریس داخلی و خارجی (IE)
       ماتریس استراتژی‌‎های اصلی (GS)
 • مرحله سوم: تصمیم گیری
       ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM)