مديريت رفتار سازماني

ثبت نام در دوره مديريت رفتار سازماني

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
24
هزینه(تومان)
760,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

 

اهداف آموزشي دوره

 •   آشنایی مدیران و کارشناسان با مدیریت رفتار سازمانی و استفاده مناسب از آن در محیط کار
 •   کسب شناخت از مبانی رفتار افراد در سازمان و تلاش در جهت سوق دادن رفتار آنها در نیل به اهداف سازمانی و افزایش رضایت و کاهش تعارضات سازمانی

 

سرفصل دوره آموزش مديريت رفتار سازماني

 

 •   مروری بر مفاهیم پایه در رفتار سازمانی
 •   تعریف رفتار سازمانی و مفاهیم آن
 •   تفاوت رفتار سازمانی و تئوری مدیریت
 •   مبانی رفتار فردی و گروهی
 •   مبانی و نظریه های انگیزشی و رضایت سازمانی
 •   رهبری در سازمان
 •   پویایی سازمانی
 •   ارتباطات سازمانی
 •   قدرت و سیاست
 •   تعارض و مذاکره
 •   بهره وری مبتنی بر رفتار
 •   فرهنگ سازمانی