آشنايي با روش هاي كار تيمي و حل مسئله گروهي

ثبت نام در دوره آشنايي با روش هاي كار تيمي و حل مسئله گروهي

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
16
هزینه(تومان)
490,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

 

 اهداف آموزشي دوره

 ارتقاء دانش فراگيران جهت  شناخت کار تيمي و روشهاي سيستماتيک حل مسئله به صورت تيمي

 

سرفصل دوره آموزش آشنايي با روش هاي كار تيمي و حل مسئله گروهي

 

  •  آشنايي با مفاهيم ساختار کار تيمي مانند اجزاء و عناصر يک تيم، اساسنامه تيم، سطوح اختيارات اعضاء تيم، اهداف کلي و جزيي، نقش ها، مسئوليت ها، رويه هاي اجرايي و جدول زمانبندي 
  •  آشنايي با انواع تيم ها
  •  آشنايي با الگوهاي ايجاد انگيزه
  •  آشنايي با روش هاي حل تضاد و تعارض در ميان اعضاي تيم
  •  آشنايي با روش هاي ارائه بازخورد و شيوه ارزيابي عملکرد تيمي
  •  آشنايي با انواع نقش هايي که افراد در تيم ايفا مي کنند
  •  مقدمه اي بر روش سيستماتيک حل مسئله 
  •  شش گام حل مسئله و تشريح آنها شامل شناسايي و انتخاب مسئله، تعيين اهداف حل مسئله، تجزيه و تحليل ابعاد و علل ريشه اي جمع آوري اطلاعات، تشخيص علل بالقوه، تعيين علل ريشه اي، تعيين راه حل هاي بالقوه (تهيه ليست راه حل هاي بالقوه)، ارزيابي و انتخاب بهترين راه حل، برنامه ريزي (زمانبندي) و اجراي راه حل پيشنهادي، نظارت بر اجرا و ارزيابي نتايج حاصل از اجراي راه حل پيشنهادي، تثبيت در صورت موفقيت
  • تکنيک ها و ابزارهاي مورد استفاده در حل مسئله از جمله  طوفان ذهني، علت يابي تا ۵ مرحله (پنج چرا)، جداول رتبه بندي، جداول زمان بندي، برگه هاي ثبت اطلاعات، نمودارهاي علت و معلول، نمودار پارتو، چک ليست هاي مميزي و چرخه دمينگ 
  • انجام يک کار گروهي (حل يک مسئله به صورت تيمي)