مهندسي مجدد

ثبت نام در دوره مهندسي مجدد

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 9 الی 17
مدت(ساعت): 24
هزینه(تومان): 760,000
تاریخ شروع: 96/02/13

 

 اهداف آموزشي دوره

  ارتقاء دانش فراگيران در زمينه شناخت مهندسي مجدد و کاربرد آن در سازمان

 

سرفصل دوره آموزش مهندسي مجدد

 

 •  مفهوم و مباني مهندسي مجدد
 •  منحني سيگمايي و روند کنوني فرآيند سازمان ها 
 •  بررسی موانع موجود بر سر راه مهندسي مجدد و اینکه چه سازمان هايي به مهندسي مجدد نياز دارند. 
 •  بستر سازي براي تغيير و دگرگوني
 •  نقش مديريت در تغيير و تحول و سبک هاي سوء مديريت در سازمان ها 
 •  تيم هاي کاري سازمان ها و الزامات ورود به مسير تغيير و تحول 
 •  انواع تغيير و دگرگوني در سازمان ها
 •  الزامات کسب برتري در عرصه رقابت
 •  نکات کليدي در پياده سازي مديريت تغيير و تحول در يک سازمان 
 •  چگونگي کارهاي تيم هاي جاري سازمان و تيم هاي آينده نگر در سازمان و روش اجرايي بهبود در منحني سيگما
 •  گام هاي مختلف اين مسير و و تشريح هريک از مراحل آن

 

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه