روش هاي كارسنجي و مدیریت فرایند

ثبت نام در دوره روش هاي كارسنجي و مدیریت فرایند

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
24
هزینه(تومان)
760,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

 

اهداف علمي دوره:

 • آشنايي با مفهوم و ضرورت کارسنجي
 • آشنايي با تکنيک­ها و مهارتهاي کارسنجي
 • آشنايي با مفهوم و ضرورت مديريت فرايند
 • آشنايي با تکنيک­ها و مهارتهاي مديريت فرايند
 • آشنايي با جايگاه کارسنجي و مديريت فرايند در بخش دولتي

 

اهداف عملي (رفتاري) دوره:

 • تغيير نگرش فراگيران در خصوص کارسنجي و مديريت فرايند
 • برگزاري کارگاه در مورد کارسنجي و مديريت فرايند به صورت آزمايشي
 • اجرا و پياده سازي آزمایشی مديريت فرايند در سازمان مود نظر

سیلابس دوره:

 • چيستي و چرايي کارسنجي و مديريت فرايند 
 • تکنيک­ هاي کارسنجي
 • کارسنجي (کارگاه) 
 • موارد و وسایل استفاده از کارسنجی
 • رابطه کارسنجی با شرح شغل
 • رابطه کارسنجی با رضایت شغلی کارکنان
 • فواید کارسنجی
 • اصول کارسنجی
 • شاخص ها و نحوه تهیه و تدوین آنها
 • روش های کارسنجی شامل  روش استفاده از سوابق گذشته، روش گزارش گیری، روش نمونه گیری، روش عناصر از پیش تعیین شده و روش زمان سنجی
 • نحوه استاندارد سازی نتایج کارسنجی
 • رابطه مستقیم کار و کارسنجی
 • نحوه تهیه جدول تقسیم کار
 • تکنيک­ هاي مديريت فرايند
 • مديريت فرايند (کارگاه)
 • جمع­ بندي و ارزيابي دوره