ارزيابي كنترل موجودي ها

ثبت نام در دوره ارزيابي كنترل موجودي ها

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 9 الی 17
مدت(ساعت): 24
هزینه(تومان): 760,000
تاریخ شروع: 96/04/21

 

 اهداف آموزشي دوره

 آشنايي با اصول و مفاهيم وتعيين مقدار سفارش در شرايط بحراني مقدار توليد اقتصادي و مدل هاي تخفيف و مدل هاي احتمالي و سيستم كنترل موجودي

 

سرفصل دوره آموزش ارزيابي كنترل موجودي ها

 

 •  اصول و مفاهيم برنامه‌ريزي و كنترل

              تعريف موجودي
              هزينه‌هاي موجودي

 • مقدار اقتصادي سفارش (.E.O.Q)

               مدل مقدار سفارش اقتصادي
               تعيين نقطه سفارش بهينه
               خاصيت ها و نكات مهم مدل

 • مدل تعيين مقدار سفارش اقتصادي در حالت كمبود مجاز كالا

                تقاضاي پس افت
                فروش از دست رفته

 • مقدار توليد اقتصادي

                مدل مقدار توليد اقتصادي
                تعيين نقطه سفارش بهينه
                مقدار توليد اقتصادي در حالت كمبود مجاز كالا

 • مدل هاي چند محصولي و چند محصولي محدوديت دار
 •  MRP
 •  مدل هاي تخفيف

                 تخفيف كلي
                 تخفيف نحوي (افزايشي)

 • سيستم هاي كنترل موجودي و مدل هاي احتمالي

                 مرور دائم
                 مرور دوره‌اي

 • پيش‌بيني
 • برنامه‌ريزي مدل هاي قطعي پروژه
 • طبقه‌بندي ارزشي اجناس به وسيله آناليز ABC


 

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه