آشنايي با مفاهيم و كاربردهاي ERP در سازمان

ثبت نام در دوره آشنايي با مفاهيم و كاربردهاي ERP در سازمان

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
32
هزینه(تومان)
980,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

 

 اهداف آموزشي دوره

ارتقاء دانش فراگيران در خصوص شناخت مفاهيم ادبيات ERP و كاربرد آن در سازمان

 

سر فصل دوره آموزش آشنايي با مفاهيم و كاربردهاي ERP در سازمان

 

  • كليات، تعاريف و مفاهيم
  • الزامات دلايل وضرورت هاي ERP
  • مديريت توليد، تاريخچه و سير تحول ERP
  • فناوري اطلاعات وسازمان هاي مبتني بردانش
  • مدل هاي مفهومي، كاركردها وفرآيندهاي ERP
  • مروري برمهندسي مجدد فرآيندها و مفاهيم يكپارچگي
  • سيستم هاي نرم افزاريERP، اجزاء و زيرسيستم ها
  • ملاحظات پياده سازي، الزامات اجرائي ومديريتي ERP
  • رويكرد تلفیقی ERP و SCM