آشنايي با مفاهيم و كاربردهاي ERP در سازمان

ثبت نام در دوره آشنايي با مفاهيم و كاربردهاي ERP در سازمان

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 9 الی 17
مدت(ساعت): 32
هزینه(تومان): 980,000
تاریخ شروع: 96/04/28

 

 اهداف آموزشي دوره

ارتقاء دانش فراگيران در خصوص شناخت مفاهيم ادبيات ERP و كاربرد آن در سازمان

 

سر فصل دوره آموزش آشنايي با مفاهيم و كاربردهاي ERP در سازمان

 

  • كليات، تعاريف و مفاهيم
  • الزامات دلايل وضرورت هاي ERP
  • مديريت توليد، تاريخچه و سير تحول ERP
  • فناوري اطلاعات وسازمان هاي مبتني بردانش
  • مدل هاي مفهومي، كاركردها وفرآيندهاي ERP
  • مروري برمهندسي مجدد فرآيندها و مفاهيم يكپارچگي
  • سيستم هاي نرم افزاريERP، اجزاء و زيرسيستم ها
  • ملاحظات پياده سازي، الزامات اجرائي ومديريتي ERP
  • رويكرد تلفیقی ERP و SCM

 

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه