سيستم مديريت اطلاعات MIS

ثبت نام در دوره سيستم مديريت اطلاعات MIS

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
24
هزینه(تومان)
760,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

 

اهداف آموزشي دوره

 •  آشنايي با سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 
 •  آشنا یی با سيستمهاي اطلاعاتي مناسب در زمينه هاي توليد و خدمات
   

سرفصل دوره آموزش سيستم مديريت اطلاعات MIS

 

 •   تعاريف ومفاهيم مقدماتي سازمان، سيستم و انواع آن
 •   شناخت رويكرد سيستمي، تجزيه و تحليل سيستم و روش حل مسئله
 •   سيستم هاي اطلاعات مورد نياز سطوح مختلف مديريت
 •   طبقه بندي سيستم ها : TPS ،MIS ،DSS
 •   شناخت برنامه ريزي استراتژيك و سيستم آن
 •   سيستم اطلاعات توليد MRP ،MPS و JIT
 •   سيستم اطلاعاتي منابع  انساني
 •   سيستم اطلاعاتي مالي
 •   سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري
 •   چرخه زندگي سيستم
 •   ديدگاه هاي توسعه و مهندسي مجدد
 •   انواع طرح هاي جايگزيني سيستم ها