سيستم مديريت اطلاعات MIS

ثبت نام در دوره سيستم مديريت اطلاعات MIS

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 9 الی 17
مدت(ساعت): 24
هزینه(تومان): 760,000
تاریخ شروع: 96/05/11

 

اهداف آموزشي دوره

 •  آشنايي با سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 
 •  آشنا یی با سيستمهاي اطلاعاتي مناسب در زمينه هاي توليد و خدمات
   

سرفصل دوره آموزش سيستم مديريت اطلاعات MIS

 

 •   تعاريف ومفاهيم مقدماتي سازمان، سيستم و انواع آن
 •   شناخت رويكرد سيستمي، تجزيه و تحليل سيستم و روش حل مسئله
 •   سيستم هاي اطلاعات مورد نياز سطوح مختلف مديريت
 •   طبقه بندي سيستم ها : TPS ،MIS ،DSS
 •   شناخت برنامه ريزي استراتژيك و سيستم آن
 •   سيستم اطلاعات توليد MRP ،MPS و JIT
 •   سيستم اطلاعاتي منابع  انساني
 •   سيستم اطلاعاتي مالي
 •   سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري
 •   چرخه زندگي سيستم
 •   ديدگاه هاي توسعه و مهندسي مجدد
 •   انواع طرح هاي جايگزيني سيستم ها

 

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه