قابليت اطمينان

ثبت نام در دوره قابليت اطمينان

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 9 الی 17
مدت(ساعت): 8
هزینه(تومان): 270,000
تاریخ شروع: 96/03/11

 

 اهداف آموزشي دوره

 ايجاد توانايي در فراگيران جهت شناخت مفاهيم قابليت اطمينان و كاربرد آن

 

سر فصل دوره آموزش قابليت اطمينان

 

  •  اهميت و كاربرد قابليت اطمينان محصول (اهمييت و جايگاه قابليت اطمينان در ابعاد هشت گانه كيفيت محصول، مورد كاوي در صنايع خودرو سازي و صنايع ديگر، نقش قابليت اطمينان در فاز هاي عمر محصول، كاربرد هاي عملي قابليت اطمينان)
  • مباني تئو ريك قابليت اطمينان (تعريف قابلیت اطمينان، اصطلاحات قابليت اطمينان شامل MA.TPCR.PFD/MTTF.MTTRS.DLH، شاخص هاي تعريف قابليت اطمينان، توابع مرتبط با قابليت اطمينان مانند تابع چگا لي، تا بع عدم قابليت اطمينان، تابع عمر، چند توزيع احتمال، توزيع نها يي، توزيع گويي، توزيع وايبل و بيان دو مثا ل عيني)
  • رفتار عمومي خرابي سيستم ها، منحني وان حمام (تعريف و توزيع، منحني وان حمام سيستم هاي الكترونيك، منحني وان حمام سيستم هاي مكانيك، مقايسه و تفاوت هاي اساسي سيستم هاي الكترونيك و مكانيك از ديدگاه قابليت اطمينان وتست هاي مربوطه)
  • كاربرد هاي قابليت اطمينان (برآورد عمر قطعه، برآورد هزينه هاي خدمات پس از فروش، ارتقای قابليت اطمينان مشتري در استفاده از محصول، تعيين سطح قابليت اطمينان محصولات جديد، كمك به دپارتمان هاي توليد، كنترل كيفي و خريد براي شناخت و رفع نقايص محصول)
  • تست هاي اندازه گيري قابليت اطمينان (طراحي و انجام تست هاي نشان دهنده عمر و تحمل تنش، طراحي فرآيند هاي FMEA  و FTA)
  • واحد قابليت اطمينان (وظايف كلي واحد قابليت اطمينان، تعيين اهداف قابليت اطمينان، جمع أوري و تحليل  داده هاي محصول، برنامه ريزي واحد قابليت اطمينان محصول)
  • اقتصاد قابليت اطمينان (قابليت اطمينان و ارزش، قابليت اطمينان و قيمت، اقتصاد گارانتي، اقتصاد محصول)

 

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه