عملكرد كيفيت QFD

ثبت نام در دوره عملكرد كيفيت QFD

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 9 الی 16
مدت(ساعت): 20
هزینه(تومان): 620,000
تاریخ شروع: 96/06/22

 

 اهداف آموزشي دوره

 آشنايي فراگيران با QFD در جهت توليد محصول يا ارائه خدمت مطابق با خواست مشتري

 

سر فصل دوره آموزش عملكرد كيفيت QFD

 

  • تاريخچه و مفاهیم QFD
  • اصول و مزاياي QFD
  • جایگاه QFD در سيستم مديريت كيفيت
  • تشريح روش چهار ماتریسی
  • روش هاي جمع آوري صداي مشتري
  • تهیه ماتریس خانه کیفیت به تفضیل
  • تهيه ماتريس هاي قطعه، فرآيند و ساخت
  • تعيين منافع و موانع

 

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه