مهندسي ارزش در پروژه ها

ثبت نام در دوره مهندسي ارزش در پروژه ها

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
16
هزینه(تومان)
490,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

معرفی دوره:

مهندسي ارزش به عنوان يك روش كارآمد به منظور برآورده ساختن اهداف طرح با كمترين هزينه و افزايش كاركرد پروژه شناخته شده است. اين تكنيك در دهه هاي اخير به سرعت در پروژه هاي صنعتي و عمراني در كشورهاي مختلف، به كار گرفته شده و صرفه جويي هاي عمده اي در هزينه ها و زمان اجراي طرح ها به همراه داشته است.

اجراي مهندسي ارزش در اين طرح ها لزوما به اين معنا نيست كه طراح يا مشاور طرح به وظايف حرفه اي خود خوب عمل نكرده است. همچنين در ضمن اجراي كارگاه مهندسي ارزش نبايد به دنبال عيب جويي از مشاور يا ساير دست اندركاران طرح برآمد، بلكه بايستي بر اين واقعيت تاكيد شود كه همواره شرايط اجتماعي، فني و اقتصادي يافت مي شود كه در آن شرايط دسترسي به هزينه كمتر و كيفيت بالاتر ميسر است، به ويژه هنگامي كه شرايطي براي هم انديشي بين همه اركان پروژه براي بهينه سازي فراهم آيد.

بايد تاكيد نمود كه مهندسي ارزش يك طرح تيپ براي كاهش هزينه ها نيست. بلكه مهندسي ارزش به دنبال يافتن راهكارهاي جايگزين جهت دستيابي به اهداف و كاركردهاي طرح با تكيه بر خلاقيت هاي فردي در قالب كارگروهي مي باشد. بنابراين مي توان گفت برنامه كاري مهندسي ارزش با مجموعه اقداماتي كه مهندسين مشاور جهت بهينه سازي كار انجام مي دهند كاملا متفاوت است.

عوامل زيادي وجود دارد كه موجب تحميل هزينه هاي اضافي بر طرح ها مي شوند از قبيل اطلاعات ناكافي، تفكر عادت گونه، ضعف روابط انساني، استفاده از استانداردها و معيارهاي غير مرتبط، ريسك گريزي، تغيير در نيازهاي كارفرما در مراحل مختلف طراحي و اجرا و نيز محدوديت در منابع مالي که باعث مي شوند هزينه هاي زيادي در طول اجرا و حتي در مراحل بهره برداري بر پروژه ها تحميل گردد.

در حال حاضر با توجه به طرح هاي بزرگ در دست بررسي و نيز اراده مديريت كلان كشور مبني بر اجراي اقتصادي و بهينه طرح ها و برنامه هاي دولت و تاكيد ويژه بر صرفه جويي ملي مي توان گفت كه زمينه بسيار مناسبي جهت انجام مطالعات مهندسي ارزش در اين طرح ها فراهم است. اگر اجراي مهندسي ارزش تنها بتواند حداقل دستاورد ثبت شده، يعني 10% صرفه جويي در هزينه هاي دوره عمر را به همراه داشته باشد، حجم صرفه جويي در هزينه اين طرح ها رقم بسيار بزرگي خواهد بود. حتي در صورتي كه مطالعات مهندسي ارزش هيچ دستاورد مالي به همراه نداشته باشد، كمترين دستاورد اجراي مهندسي ارزش اطمينان مديريت به انتخاب گزينه مناسب توسط مشاور طرح است و در ادامه با اطمينان بيشتر طرح را دنبال و پيگيري مي نمايد. همچنين مي تواند اهداف روشن و مشخصي را براي مشاورين و مجريان در مراحل بعدي تعيين كند.

سیلابس دوره:

  • مباحث مقدماتي و ضرورت توجه به مهندسي ارزش
  • سير تحولات در مهندسي ارزش
  • بيان مفهوم مهندسي ارزش
  • اهداف ارزش
  • برنامه كاري كارگاه مهندسي ارزش 
  • مثال كاربردي از مطالعات انجام گرفته
  • بيان چگونگي تحليل كاركرد
  • چگونگي اندازه گيري و ارزيابي ايده ها