مديريت ريسك در پروژه ها

ثبت نام در دوره مديريت ريسك در پروژه ها

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
16
هزینه(تومان)
490,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

اهداف دوره:

 •  آشنايي با مفاهيم، مباني و فرايند مديريت ريسك در پروژه ها
 • آشنايي با نحوه انجام مطالعات ريسك در پروژه ها و ابزارها و نرم افزارهاي مديريت ريسك

سیلابس دوره:

 •  مباني و مفاهيم اوليه ريسك و مديريت ريسک (تعريف ريسك، فرايند مديريت ريسک، ضرورت و جايگاه مديريت ريسک در مديريت پروژه)
 •  برنامه ريزي ريسک
 •  شناسائي ريسك    
 •  ابزارها و روش‌هاي شناسايي ريسك‌ها   
 •  زنجيره منشا ريسک، ريسک و تاثير ريسک    
 •  طبقه‌بندي ريسك‌ها 
 •  ساختار شکست ريسک (RBS)  
 •  چک ليست ريسک   
 •  تحليل مفروضات، محدوديت ها و قيودات  
 •  دفتر ثبت ريسک
 •  تحليل کيفي و کمي ريسک، اهداف و مباني تحليل ريسک، محدوديت ها و مزيت هاي تحليل کيفي و کمي ريسک، PI ماتريس روش هاي تحليل کمي (درخت تصميم گيري–روش مونت کارلو)، مدل هاي تصميم گيري تحت شرايط عدم قطعيت
 •  پاسخ به ريسک
 •  استراتژي هاي پاسخ به ريسک (اجتناب، انتقال، کاهش و پذيرش ريسک)
 •  ريسک هاي ثانويه
 •  كنترل، پايش و نظارت بر مديريت ريسك
 •  اهداف و ضرورت كنترل، پايش و نظارت بر مديريت ريسك
 •  گزارش ريسک، ساختار و محتويات درس هاي آموخته شده (Lessons Learn)
 •  كاربرد مديريت ريسک در پروژه ها و مسائل مديريتي
 •  معرفي نرم افزار مديريت ريسک