بسته آموزش مجازی بررسی مفاد مهم شرایط عمومی پیمان های سه عاملی (نشریه 4311)

ثبت نام در دوره بسته آموزش مجازی بررسی مفاد مهم شرایط عمومی پیمان های سه عاملی (نشریه 4311)

روز و ساعت برگزاری
-
مدت(ساعت)
10
هزینه(تومان)
690.000
تاریخ شروع
-

 

سیلابس:

 • مبانی حقوقی قراردادها
 • اصول و اجزای قراردادها
 • سیستم های انجام پروژه در پروژه ها Project Delivery Systems
 • بررسی مفاد شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)
  • مفاد موافقتنامه
  • مفاد شرایط عمومی پیمان
  • تعاریف و مفاهیم
  • تأییدات و تعهدات پیمانکار
  • اختیارات و تعهدات کارفرما
  • تضمین، پرداخت ها و تحویل کار
  • حوادث قهری، فسخ، خاتمه تعلیق حل اختلاف
  • شرایط خصوصی پیمان