دوره بررسی مفاد مهم شرایط عمومی پیمان های سه عاملی نشریه 4311

ثبت نام در دوره دوره بررسی مفاد مهم شرایط عمومی پیمان های سه عاملی نشریه 4311

روز و ساعت برگزاری: روزهای فرد ساعت 20 الی 22
مدت(ساعت): 10
هزینه(تومان): 290.000
تاریخ شروع: 11 خرداد

سیلابس دوره:

 

 1. مبانی حقوقی قراردادها
 2. اصول و اجزای قراردادها
 3. سیستم های انجام پروژه در پروژه ها Project delivery systems
 1. بررسی مفاد شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)
 • مفاد موافقتنامه
 • مفاد شرایط عمومی پیمان
 • تعاریف و مفاهیم
 • تأییدات و تعهدات پیمانکار
 • اختیارات و تعهدات کارفرما
 • تضمین، پرداخت ها و تحویل کار
 • حوادث قهری، فسخ، خاتمه تعلیق حل اختلاف
 • شرایط خصوصی پیمان

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه