متره و برآورد و آنالیز بها بر اساس فهرست بهای ابنیه و راه (صورت وضعیت نویسی)

ثبت نام در دوره متره و برآورد و آنالیز بها بر اساس فهرست بهای ابنیه و راه (صورت وضعیت نویسی)

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
24
هزینه(تومان)
-
تاریخ شروع
با هماهنگی مشتری

متره و برآورد