متره و برآورد و آنالیز بها بر اساس فهرست بهای ابنیه و راه (صورت وضعیت نویسی)

ثبت نام در دوره متره و برآورد و آنالیز بها بر اساس فهرست بهای ابنیه و راه (صورت وضعیت نویسی)

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه 19 الی 21
مدت(ساعت): 24
هزینه(تومان): -
تاریخ شروع: -

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه