ارزيابي كار و زمان و مديريت عملكرد در بخش دولتي

ثبت نام در دوره ارزيابي كار و زمان و مديريت عملكرد در بخش دولتي

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
24
هزینه(تومان)
760,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

سیلابس دوره:

 • بهره وري
  • تعاريف و مفاهيم

  • راهكارهاي بهبود

  • مفهوم ارزش افزوده

  • اتلاف و مفاهيم و انواع آن

  • مفاهيم تحول و بهره وري

  • ارزيابي عملكرد

 • مباني مطالعه كار
  • تعاريف

  • تاريخچه

  • اهداف

  • ضرورت و اهميت آشنايي

  • ارتباط بهره وري و مطالعه كار

 • سنجش بهره وري در بخش دولتي
  • شاخص ها، آسيب ها و راهكارها

 • روش سنجي
  • تعريف

  • مفاهيم فرايند و مديريت آن

  • گام هاي مطالعه روش

  • مستند سازي كار

  • انواع روش هاي مستند سازي

  • تكنيك های مستند سازي

 • اصلاح و بهبود روش ها

  • رويكردهاي كلي بهبود

  • ارگونومی

  • پياده سازی روش های جديد

  • نگهداری و بهبود مستمر روش های جديد

  • اصلاح فرايندها و روش ها در برنامه تحول اداری
 • كارسنجي و زمان سنجي
  • فوايد کارسنجي
  • اصول کارسنجي

  • رابطه کارسنجي با شرح شغل

  • رابطه کارسنجي با رضايت شغلي کارکنان

  • تعريف کارسنجي

  • مفهوم  کارسنجي

  • اهميت و ضرورت کارسنجي

 • كاربردهاي زمان سنجي
  • مقايسه كارايي روش هاي مختلف

  • اطلاعات براي سيستم هاي شبيه سازي

  • برقراري استانداردهاي قيمت و هزينه

  • طرح هاي كارانه

  • منحني يادگيري و ...

 • فنون كار سنجي و زمان سنجي
  • تكنيك هاي بهبود كار

  • روش هاي زمان سنجي

  • روش تخميني

  • زمان سنجي با كرونومتر

  • زمان استاندارد كار با ماشين

  • استفاده از سوابق گذشته

  • روش گزارش گيري

  • روش نمونه گيري

  • روش عناصر از پيش تعيين شده 

  • روش زمان سنجي