اکسل کاربردی مهندسی

ثبت نام در دوره اکسل کاربردی مهندسی

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
24
هزینه(تومان)
530,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

اهداف دوره:

 • آشنایي با نرم افزارهاي صفحه گسترده و کاربردها و قابليت هاي آنها
 • آشنایي با توانایي هاي کلي نرم افزار اکسل                                                                      
 • آشنایي با توابع پر کاربرد اکسل
 • آشنایي با ابزار تحليل داده و تصميم ساز
 • استفاده از قابليت هایي نظير رسم نمودار، بانک هاي اطلاعاتي، ابزارهاي حل مساله در تحليل داده ها
 • آشنایی با گزارشات و دشبوردهای مدیریتی
 • آشنایی با ماکرو و VBA

سیلابس دوره:

 •  آشنایي با کاربردهای اکسل و پروژه های کاربردی با اکسل  
 •  آشنایي با محيط اکسل
 •  آشنایي با مفاهيم Work Book ،Work Sheet ،Cell، سطر و ستون
 •  انتخاب کردن سلول و آدرس دهي در آن
 •  انواع داده اي که مي توان در یک Cell وارد نمود
 •  تغییر فونت، سایز، رنگ و موقعیت متون داخل سلول ها
 • انواع مختلف وارد کردن دادهAutofill ، Drag & Drop و ...
 •  گزینه هاي New ،Save ،Save as و Open از منوي فایل
 • کپی کردن Sheet
 •  کار با صفحه کليد (کليدهاي ميانبر)
 •  نحوه جست و جو کردن اطلاعات
 • رمزگذاری و حفاظت از اطلاعات
 • استفاده از ابزار Cell Style
 • تعریف فرمت انحصاري براي اکسل
 • استفاده از پرکردن خودکار سلول ها
 • ترکیب سلول ها
 • استخراج کاراکترها از سلول
 • تاریخ و زمان در اکسل
 •  طراحي جداول انحصاري
 •  استفاده از Themes پيش فرض جهت طراحي فایل
 •  آشنایي با عملگرهاي ریاضي و کاربردهاي آن
 •  فرمول نویسي در اکسل و استفاده از توابع ریاضي
 • استفاده از توابع مالی و اقتصاد مهندسی
 • حل مسائل برنامه ریزی خطی با اکسل
 •  آشنایي با توابع منطقي و اطلاعاتي اکسل
 •  نحوه تعریف نام براي محدوده
 •  نحوه محاسبات اکسل و تنظيمات آن
 •  آشنایي با توابع متني، زمانی و تاریخي و توابع جست و جو
 •  ارزیابي فرمول ها
 •  تشخيص خطا و علت آن
 •  مفهوم نمودار، انواع آن و کاربردهاي آنها
 • طریقه رسم Line Chart, Column Chart, Pie Chart, Scatter Plot, Radar Chart & Combo Chart
 • به کارگيري Spark Line
 • استفاده از Conditional Formatting
 • کاربرد Data Validation
 • نحوه مرتب سازي اطلاعات
 • کار با Remove Duplicate
 • ستون سازی بر اساس سلول ها
 •  بانک اطلاعاتي و مفاهيم آن
 •  ساخت جداول و بهينه سازي آن
 •  فيلتر کردن و مرتب سازی
 •  آشنایي با Slicer
 •  نحوه پرینت گرفتن
 • تحليل داده با  Pivot table
 •  مثال کاربردي  Pivot table
 • Subtotal
 •  استفاده از Goal Seek
 •  استفاده از Scenario Manager
 •  بازگرداني اطلاعات از دست رفته
 •  آنالیز What-if
 •  مفهوم ماکرو
 •  ضبط ماکرو
 •  آشنایي با محيط  VBA
 •  تخصيص ماکرو به اشيا و  Command Button
 • Tools > Option
 • ساخت  Template
 •  تریک هاي صرفه جویي در زمان
 • دشبوردهای مورد استفاده در مباحث مالی و کنترل پروژه
 • جمع بندي مباحث