اصول و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه

ثبت نام در دوره اصول و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
16
هزینه(تومان)
430,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

سیلابس دوره:

 • تعريف پروژه (انواع پروژه، ويژگي هاي پروژه، چرخه حيات پروژه، محدوديت‏ هاي پروژه و ...)
 • مديريت و كنترل پروژه به چه معناست؟
 • تاريخچه مديريت پروژه
 • معرفی استانداردهاي معروف مديريت پروژه
 • معرفي استانداردهاي PM و آشنايي با PMBOK
 • چرخه عمر پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • مقایسه چرخه دمینگ با فرآیندهای مدیریت پروژه
 • فرآیندهای PMBOK
 • همپوشاني فرآيندهاي پنج گانه PMBOK
 • منافع اجراي سيستم مديريت پروژه
 • مشكلات اجراي سيستم مديريت پروژه
 • ويژگي هاي يك مدير پروژه
 • امكان سنجي پروژه
 • برنامه ريزي پروژه
 • اهداف برنامه ريزي
 • قدم هاي برنامه ريزي
 • مزيت هاي تكنيك هاي برنامه ريزي
 • مراحل اجراي فرآیند تعيين فعاليت هاي پروژه
 • ساختـار تقسـيم كـار (PCWBS) (هدف، مشخصات، قابلیت ها، امتیازات، نحوه تدوین، کد بندی، ساختارهای تقسیم کار پروژه و ...)
 • OBS سازمان پروژه  
 • ماتريس PCWBS/OBS
 • طراحي FWBS
 • RWBS (تعريف فعاليت ها و نحوه استخراج آنها از RWBS، مزيت تعريف فعاليت ها از ماتريس RWBS  و ...)
 • كد گذاري فعاليت ها
 • شبكه پيش نيازي پروژه
 • آزمون صحت شبكه
 • تدوين رويه هاي هماهنگي
 • زمانبندي پروژه (Scheduling)
 • مسير بحراني (Critical Path)
 • تقويم كاري (Calendar)
 • برنامه اجرايي پروژه (Action Plan)
 • برنامه ريزي منابع (Resource Planning)
 • تسطيح منابع (Resource Leveling)
 • گزارش عملکرد
 • محاسبه پيشرفت فعاليت هاي پروژه
 • بودجه بندي (Budgeting)
 • جريان نقدينگي (Cash Flow)
 • تكنيك كوتاه كردن زمان پروژه
 • کنترل پروژه
 • مدیریت ارزش حاصله (Earned Value Management (EVM))
 • فرايندكنترل كيفي پروژه
 • علل انحراف از برنامه
 • روش هاي جمع آوري اطلاعات پيشرفت پروژه ها