بسته جامع و حرفه ای آموزش Building Information Modeling - BIM

ثبت نام در دوره بسته جامع و حرفه ای آموزش Building Information Modeling - BIM

روز و ساعت برگزاری: (دارای جزئیات)
مدت(ساعت): 200
هزینه(تومان): (دارای جزئیات)
تاریخ شروع: -

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه