Navisworks

ثبت نام در دوره Navisworks

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها ٩ الي ١٧
مدت(ساعت): 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار)
هزینه(تومان): 1,150,000
تاریخ شروع: 99/06/09

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه