بسته جامع و حرفه ای BIM برای مدیران پروژه

ثبت نام در دوره بسته جامع و حرفه ای BIM برای مدیران پروژه

روز و ساعت برگزاری: -
مدت(ساعت): 32
هزینه(تومان): (دارای جزئیات)
تاریخ شروع: -

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه