بسته جامع و حرفه ای BIM برای مدیران پروژه

ثبت نام در دوره بسته جامع و حرفه ای BIM برای مدیران پروژه

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
32
هزینه(تومان)
(دارای جزئیات)
تاریخ شروع
با هماهنگی مشتری

بسته جامع BIM