آشنایی با 25 کاربرد BIM در مدیریت پروژه

ثبت نام در دوره آشنایی با 25 کاربرد BIM در مدیریت پروژه

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها 9 الي 17
مدت(ساعت): 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار)
هزینه(تومان): 270,000
تاریخ شروع: -

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه