شاخص های کلیدی عملکرد

ثبت نام در دوره شاخص های کلیدی عملکرد

روز و ساعت برگزاری
چهارشنبه و پنجشنبه 9 الی 17
مدت(ساعت)
16
هزینه(تومان)
640,000
تاریخ شروع
96/06/01

-