شاخص های کلیدی عملکرد

ثبت نام در دوره شاخص های کلیدی عملکرد

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه 9 الی 17
مدت(ساعت): 16
هزینه(تومان): 640,000
تاریخ شروع: 96/06/01

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه