مستندسازی پروژه

ثبت نام در دوره مستندسازی پروژه

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
24
هزینه(تومان)
690,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

این دوره آموزشی به صورت کارگاهی و همراه با تمرین بر روی سناریوهای مختلف ارائه می گردد.

سیلابس دوره:

 • تعریف مستندسازی و مدیریت دانش
 • چه اطلاعاتی باید مستند شود
 • مستندسازی هنگام اجرای پروژه و بعد از آن
 • فرآوری اطلاعات و حذف داده های اضافی
 • ویژگی های گروه مستندسازی
 • آشنایی با فازهای پروژه
 • آشنایی با فرآیندهای مدیریت پروژه
 • پایان رسمی پروژه
 • فرآیندهای پایان دادن به فاز یا پروژه
 • فرآیندهای پایان دادن به تدارک تامین منابع پروژه
 • مستندسازی از دید کارفرما، مدیریت طرح، مشاور و پیمانکار
 • برنامه ریزی و تهیه پلان مستندسازی
 • روش های مستندسازی
 • مستندسازی مدارک مهندسی
 • مستندسازی مدارک تامین منابع و کالا
 • مستندسازی مدارک اجرای پروژه
 • مستندسازی مدارک تست های سرد و رفع کمبودها
 •  مستندسازی مدارک تست های گرم و عملکردی
 • گزارش پایان دادن به پروژه
 • گزارش درس های آموخته