کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال کاربرد نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

ثبت نام در دوره کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال کاربرد نرم افزار  Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 9 الی 13
مدت(ساعت): 4
هزینه(تومان): 130,000
تاریخ شروع: 99/04/22

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه