کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال کاربرد نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

ثبت نام در دوره کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال کاربرد نرم افزار  Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
4
هزینه(تومان)
130,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال کاربرد نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه (519)