کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Microsoft Project

ثبت نام در دوره کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Microsoft Project

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 9 الی 13
مدت(ساعت): 4
هزینه(تومان): 130,000
تاریخ شروع: 99/02/21

کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Microsoft Project

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه