کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Microsoft Project

ثبت نام در دوره کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Microsoft Project

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
4
هزینه(تومان)
130,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Microsoft Project