کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Primavera P6

ثبت نام در دوره کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Primavera P6

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 9 الی 13
مدت(ساعت): 4
هزینه(تومان): 95,000
تاریخ شروع: 96/05/119

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه