صورت های مالی تلفیقی

ثبت نام در دوره صورت های مالی تلفیقی

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
16
هزینه(تومان)
490,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

سیلابس دوره:

  • تعریف صورت های مالی تلفیقی و اجزاء آن
  • مروری بر استاندارد حسابداری شماره 18 درخصوص صورت های مالی تلفیقی
  • شمول صورت های مالی تلفیقی
  • ضوابط تلفیق
  • تعدیلات تلفیقی
  • سرقفلی ترکیبی
  • حقوق اقلیت
  • نحوه شناخت درآمد در شرکت های فرعی مشمول تلفیق
  • نحوه اندازه گیری سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق
  • مروری بر حسابرسی صورت های مالی تلفیقی