قراردادهای طرح و ساخت و EPC صنعتی و عمرانی داخلی و بین المللی فیدیک

ثبت نام در دوره قراردادهای طرح و ساخت و EPC صنعتی و عمرانی داخلی و بین المللی فیدیک

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
24
هزینه(تومان)
890,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

سیلابس دوره:

 •  پروژه و مفاهيم اصلي آن
 • مروري بر قوانين و ضوابط حاكم بر قراردادهاي خصوصي و دولتي داخلي
 • انواع سيستم های انجام پروژه (DBB-DB-EPC-BOT-BOO-BUY-BACK-DOT)
  • روش امانی، مزايا و معايب و روش تنظيم قرارداد
  • روش سه عاملی، مزايا و معايب و روش تنظيم قرارداد
  • روش طرح و ساخت و EPC، مزايا و معايب و روش تنظيم قرارداد
  • روش BOT، مزايا و معايب
 • مروري بر انواع قراردادهاي فيديك
 • بررسي و تشريح اسناد پيمان طرح و ساخت عمراني داخلی و DB و EPC  فیدیک
  • ساختار قراردادهای طرح و ساخت و EPC
  • نحوه تدوین خواسته های کارفرما (تجویزی – عملکردی) و تهیه RFP
  • نحوه تکمیل شرایط خصوصی
  • نحوه تکمیل کاربرگ مناقصه و شرح ماده های آن
  • نحوه تکمیل جدول پیوست مناقصه و شرح مفاد آن
  • قیمت گذاری در قراردادهای EPC (ساختار قیمت مقطوع و پرداخت ها و تعدیل)
 • شرح مفاد برخی ماده های  مهم شرایط عمومی پیمان قراردادهای طرح و ساخت و EPC  داخلي و فيديك
  • مسئولیت اشتباهات اسناد فنی مبنا یا RFP
  •  فرایند انجام طراحی ها و تصویب آنها
  • سیستم کنترل کیفی پیمانکار و حدود نظارت کارفرما و مشاور کارفرما
  • ریسک های کارفرما و پیمانکار
  • ادعاهای رایج از منظر کارفرما و پیمانکار در فيديك و ايران
  • حل و فصل اختلافات در قراردادهاي داخلي و فيديك