Project Server 2013 Business Intelligence - BI

ثبت نام در دوره Project Server 2013 Business Intelligence - BI

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 9 الی 17
مدت(ساعت): 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار)
هزینه(تومان): 390,000
تاریخ شروع: 99/03/25

سیلابس دوره:

  • انواع روش های گزارش سازی در SharePoint 2013
  • پیکربندی Secure Store Service
  • ایجاد مرکز هوش تجاری
  • پیکربندی و کار کردن با سرویس Excel
  • پیکربندی و کار کردن با سرویس SSRS
  • تنظیمات حساب Unattended و به روز رسانی خودکار داده ها
  • پیکربندی و کار کردن با سرویس PowerPivot و PowerView
  • پیکربندی و کار کردن با سرویس PerformancePoint
  • پیکربندی و کار کردن با سرویس Access
  • پیکربندی و کار کردن با سرویس Visio

 

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه