مدارک:

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

سوابق اجرایی:

  • شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (oico) _ مدیر اجرایی 
  • شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (oico) _ مدیر مهندسی
  • شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (oico) _ سرپرست مهندسی پالایش