محمد حسین خاویاری

مدارک:

 • کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی-اجتماعی

سوابق اجرایی:

 • شرکت فرادست انرژی فلات (پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس) _ جانشین مدیر برنامه ریزی تأمین کالا:
  • طراحی و بروزرسانی رویه های تأمین کالا (هماهنگی سازندگان؛ پیشبرد؛ خرید؛ حمل و ترخیص)
  • تهیه گزارشات دوره و مدیریتی از بخش تأمین کالای پروژه
  • تهیه صورت وضعیت های تأمین کالا برای کارفرما و بررسی صورت وضعیت های سازندگان
  • بررسی برنامه زمانبندی و گزارشات مربوط به سازندگان و پیمانکاران
  • زمانبندی و برنامه ریزی ترتیب خرید و چگونگی اولویت انجام کارها
  • ساماندهی وضعیت دیتا بیس انبار مرکزی پروژه بر طبق اندیس اقلام
  • نظارت بر عملکرد صحیح واحدهای مختلف تأمین کالا
  • تحلیل، جمع بندی و پاسخ ادعاها در بخش کالا
  • تهیه فصول مشترک مابین مشارکت جدید و مشارکت قدیم برای کارهای انجام شده و باقی مانده
 • شرکت فرادست انرژی فلات _ هماهنگ کننده برنامه ریزی و تأمین کالا
 • شرکت البرز مسیر(خاص) (ایستگاه تقویت فشار درود 3) _  کارشناس کنترل پروژه:
  • MCI: طراحی، بروز رسانی، برنامه ریزی، گزارش دهی و باز برنامه ریزی
  • MDR:  بروز رسانی، گزارش دهی و برنامه ریزی
  • تهیه گزارشات ماهانه، دو هفتگی و روزانه برای کارفرما
  • طراحی، بروز رسانی، و مدیریت پایگاه داده برای گزارش روزانه
  • برنامه ریزی، بروز رسانی، گزارش دهی و  برنامه ریزی مجدد فاز ساخت در P6
  • طراحی، بروز رسانی و گزارش دهی برنامه اجرایی هفتگی
  • طراحی، بروز رسانی و گزارش دهی بازده ماهانه
  • تهیه MWPR و Invoice
  • بازنگری و بررسی رویه های هماهنگی پروژه
  • بازنگری و بررسی رویه برنامه ریزی، گزارش دهی، مالی و زمانبندی
  • همکاری در بروز رسانی ادعا
 • شركت پارس پلاستيك _ مشاوره برنامه ريزي استراتژيك

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • ارائه مقاله به صورت سخنراني در اولين كنفرانس كاربرد رياضي در علوم مهندسي 
  • Multi‐Objective Scheduling with Fuzzy Completion Time
 • ارائه مقاله به صورت سخنراني در سومين كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات (دانشگاه امير كبير)
  •  Fuzzy dynamic programming of scheduling weighted job on single machine
 • ترجمه كتاب يادداشت هايي بر بهينه سازي پيشرفته (دانشگاه مازندران)
  • Notes On Advanced Optimization
 • ارسال مقاله به International Journal of Industrial Engineering
  • A New Hybrid Fuzzy dynamic programming of scheduling weighted job on single machine
 • ارسال مقاله به International Journal of Computational Studies
  •  Solving TSP by Considering Processing Time heuristics and Fuzzy Approach