مدارک:

مدرک مهندسی صنایع - دانشگاه علم وصنعت ایران 

سوابق اجرایی:

بیش از 18 سال تجربه حرفه ای در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه، زمانبندی، کنترل هزینه، بودجه و مدیریت پروژه در پروژه های EPC نفت/گاز و پتروشیمی شامل خشکی و دریا

 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز سوم اوره و آمونیاک - شرکت پتروشیمی پردیس (PPC) 
 • مسئول راه اندازی سیستم تعالی مدیریت پروژه - شرکت پتروشیمی پردیس (PPC) 
 • مسئول راه اندازی سامانه مالی و مدیریت پروژه - شرکت پتروشیمی پردیس (PPC) 
 • مسئول مستند سازی تصویری پروژه - شرکت پتروشیمی پردیس (PPC) 
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه - شرکت نفت ستاره خلیج فارس (PGSOC)
 • مدیر برنامه ریزی و انفورماتیک - شرکت نفت ستاره خلیج فارس (PGSOC)
 • مدیر پروژه طراحی وساخت ونصب سه دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت هرکدام 4000 متر مکعب در روز - شرکت نفت ستاره خلیج فارس (PGSOC)
 • نماینده شرکت جهت MC پروژه های EPC آبگیری از دریا و احداث 400 کیلومتر خط لوله 36 اینچ از عسلویه به بندرعباس - شرکت نفت ستاره خلیج فارس (PGSOC) 
 • سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه فازهای 15 & 16 پارس جنوبی (ساخت سکوها ولوله گذاری) - شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی (IOEC)
 •  سرپرست برنامه ریزی وکنترل پروژه مهندسی , خرید و ساخت و نصب لوله گذاری 48 اینچ و SPM پروژه پارادیپ هندوستان - شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی (IOEC)
 • سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه واحد نصب شرکت - شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی (IOEC)
 • سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه نصب لوله گذاری پروژه سلمان - شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی (IOEC)
 • سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه نصب جاکتهای فاز 9&10 پارس جنوبی - شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی (IOEC)
 • سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه تعمیرات شناور ابوذر 1200 - شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی (IOEC) 
 • کارشناس برنامه ریزی وکنترل پروژه  لوله گذاری فاز یک پارس جنوبی - شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی (IOEC)
 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه بودجه وهزینه - شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی (IOEC)
 • سرپرست برنامه ریزی  و کنترل پروژه مهندسی، خرید، ساخت و نصب پروژه مخابرات بخش خشکی فاز یک پارس جنوبی - شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی (IOEC)
 • کارشناس و مشاور برنامه ریزی و زمانبندی پروژه ساخت ایستگاههای CNG - سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ایران(IFCO)  
 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه و مهندسی صنایع - سازمان بنادر و کشتیرانی (PSO)  
 • کارشناس طراحی سیستم ISO در ترمینال کانتینر بندر شهیدرجایی - سازمان بنادر و کشتیرانی (PSO)  
 • کارشناس طراحی سیستم مدیریت استاندارد پروژه  بندر نوشهر - سازمان بنادر و کشتیرانی (PSO) 

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • عضو انجمن مهندسی صنایع ایران (IAIE)
 • عضو موسسه IPMI
 • برگزاری دوره برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه - شرکت توانیر
 • همایش فصلی گذشته، حال و آینده MC در پروژه های ایران (انجمن مدیریت پروژه)
 • حضور در سومین و دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه