مدارک:

 • کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران 
 • دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی:

 • کارشناس ارشد فنی و اجرایی و کنترل پروژه در پروژه های عمرانی
 • مسئول امور پیمان ها
 • مشاور در زمینه قراردادها و ادعاها و تاخیرات در شرکت ها و پروژه های مختلف
 • تهیه و تنظیم لایحه ادعاها و تاخیرات
 • تهیه و بررسی قراردادهای مختلف
 • تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی در پروژه‌های مختلف

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • مدرس دانشگاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • برگزاری دوره هاي آموزشی قراردادها، مدیریت ادعا، تاخیرات و  ...
 • ارایه مقالات علمی پژوهشی و کنفرانس های ملی و بین المللی در موضوعات:
  • مدل ­سازی اثر تحریم­ های خارجی بر ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه ­های طرح و ساخت کشور
  • تدوین الگوریتم ادعاهای حقوقی-قراردادی و ارزیابی فراوانی و شدت تاثیر آنها در پروژه های طرح و ساخت
  • بررسی علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری در قراردادهای طرح و ساخت پروژه های زیرزمینی ایران
  • تدوین و تحلیل مدل بسته ادعاها در پروژه های طرح و ساخت ایران
  • شناسایی و بررسی نقاط مبهم دعاوی­ ساز موجود در مفاد قرادادهای عمرانی طرح و ساخت کشور
  • مقایسه تطبیقی منشأ و علل ادعاهای قراردادی موجود در قرادادهای عمرانی طرح و ساخت (دو عاملی) و ساخت (سه عاملی) ایران
  • بررسی عبارات و لغات مبهم و چالش ساز شرایط عمومی قرادادهای طرح و ساخت عمرانی کشور (نشریه 84 EPC Package)
  • بررسی و تحلیل خواسته­ های ادعایی مطرح­ شده پیمانکاران در پروژه­ های طرح و ساخت شهری - مطالعه موردی:  پروژه­ های طرح و ساخت کلانشهر قم