مدارك:

 • مدرک مشاوره و ارزیابی مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی (OPM3cc) از PMI
 • مدرک مدیریت حرفه ای پورتفولیو (PfMP) از PMI
 • مدرک مديريت پروژه حرفه‌اي (PMP) از PMI
 • مدرک مدیریت سبد پروژه (Portfolio Manager) از شرکت IBM
 • مدرک مهندسی نرم افزار (RUP) از شرکت IBM
 • مدرک ITIL v3 از موسسه Exin انگلستان 
 • مدرک مشاوره در حوزه مدیریت و تحلیل و طراحی از انجمن صنفی رایانه
 • مدرک کمربند سبز 6 سیگما از انجمن آمار هند

سوابق اجرایی:

 • بیش از 12 سال سابقه کار در حوزه مدیریت پروژه سازمانی
 • ناظر و مشاور طرح بعثت در قرارگاه خاتم النبیاء که این طرح شامل چهار زیر پروژه با نامهای پروژه برنامه ریزی، پروژه بودجه، پروژه کنترل و پروژه مالی می باشد. 
 • مدیر پروژه سیستم کاتالوگ الکترونیکی قطعات ایساکو با 900،000 بازدید کننده طی 2 سال

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • بیش  از 6 سال سابقه تدریس و مشاوره در حوزه مدیریت و مهندسی نرم افزار
 • مدرس و مشاور در حوزه مدیریت پروژه سازمانی و برگزاری بیش از 100 دوره آموزشی مدیریت پروژه سازمانی
 • جزء 80 نفر ارزیاب و مشاور رسمی مدل OPM3 انجمن مدیریت پروژه آمریکا در جهان
 • ارائه 23 مقاله در کنفرانس های داخلی و بین المللی
 • انتشار دو کتاب در حوزه مدیریت پروژه سازمانی
 • اولین و تنها ایرانی برگزارکننده وب کنفرانس به زبان فارسی و انگلیسی در کمیته مدیریت پروژه سازمانی PMI CoP
 • عضو تیم تدوین استاندارد OPM3 ویرایش 2013
 • عضو تیم تدوین PMBOK 2012 Software Extention
 • عضو کمیته مدیریت پروژه سازمانی PMI
 • 10 سال عضویت فعال در انجمن مدیریت پروژه آمریکا
 • تربیت بیش از 90 مدیر حرفه ای (PMP)
 • تربیت بیش از 5 مدیر حرفه ای طرح و برنامه (PgMP)