پروژه نصب علایم الکتریکال 6 ایستگاه خط میبد – بادرود و 6 ایستگاه خط بافق – مشهد