موفقيت پروژه به اجراي مناسب ابزارها، تكنيكها و اصول مديريت پروژه بستگي دارد. در این راستا شرکت مهندسی مصورسازان پروژه خدمات ذیل را به مشتریان خود ارائه می دهد:

1- مدیریت طرح (MC)

2- مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت

3- پیاده سازی سیستم های جامع مدیریت پروژه با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا:

     3-1- Microsoft Enterprise Project Management (EPM) 2010

     3-2- Oracle - Primavera EPPM R8.2

4- پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2008

5- پیاده سازی داشبورد مدیریتی اطلاعات جغرافیایی پروژه ها

6- برنامه ریزی و کنترل پروژه و اداره دفاتر فنی

6- مدیریت دعاوی پروژه (Claim Management

7- مستند سازی پروژه ها

8- پیاده سازی سیستم مدیریت نقدینگی پروژه ها