برنامه ريزی و كنترل پروژه و اداره دفاتر فنی

از تئوری به سمت عمل برويد. برنامه ريزی و كنترل پروژه تنها هنگامی كه در خدمت منافع ذينفعان پروژه باشد ارزشمند است. از تهيه گزارشات عادی پيشرفت پروژه گذر كنيد و منافع مالی و ريسك های پروژه را كنترل نماييد.

شركت مهندسی مصورسازان پروژه با بهره مندی از تخصص كارشناسان خود، كليه خدمات برنامه ريزی و كنترل پروژه را مطابق با استانداردهای روز ارائه می نمايد.

 • سازماندهی، تعريف و تدوين نيازمندی ها، رويه ها و دستورالعمل های برنامه ريزی و كنترل پروژه
 • ارائه خدمات مشاوره مديريت براي اجرای موفق پروژه ها
 • اجراي كارآمد طرح ها و پروژه ها از طريق پياده سازی سيستم برنامه ريزی و كنترل
 • استفاده بهتر از منابع موجود
 • كنترل مؤثر بر قراردادها
 • تأمين نيروی انسانی براي كنترل پروژه ها
 • به هنگام نگاه داشتن مديريت پروژه در خصوص رويدادهای تأثير گذار در طرح و انعكاس آنها
 • ثبت و پيگيری دقيق هزينه های پروژه
 • آناليز جريان نقدينگی
 • پيش بينی هزينه های نهايي پروژه
 • تهيه گزارشات كنترلی و تلفيقی
 • اداره دفاتر فنی و ارائه خدماتی از قبیل تهیه نقشه های اجرایی، صورت وضعیت های پروژه، تهیه صورتجلسات کارگاهی، تهیه نقشه های As Built