برنامه ريزی و كنترل پروژه و اداره دفاتر فنی

از تئوري به سمت عمل برويد. برنامه ريزي و كنترل پروژه تنها هنگامي كه در خدمت منافع ذينفعان پروژه باشد ارزشمند است. از تهيه گزارشات عادي پيشرفت پروژه گذر كنيد و منافع مالي و ريسك هاي پروژه را كنترل نماييد.

شركت مهندسي مصورسازان پروژه با بهره مندي از تخصص كارشناسان خود، كليه خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه را مطابق با استانداردهاي روز ارائه مي نمايد.

 • سازماندهي، تعريف و تدوين نيازمندي ها، رويه ها و دستورالعمل هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه
 • ارائه خدمات مشاوره مديريت براي اجراي موفق پروژه ها
 • اجراي كارآمد طرح ها و پروژه ها از طريق پياده سازي سيستم برنامه ريزي و كنترل
 • استفاده بهتر از منابع موجود
 • كنترل مؤثر بر قراردادها
 • تأمين نيروي انساني براي كنترل پروژه ها
 • به هنگام نگاه داشتن مديريت پروژه در خصوص رويدادهاي تأثير گذار در طرح و انعكاس آنها
 • ثبت و پيگيري دقيق هزينه هاي پروژه
 • آناليز جريان نقدينگي
 • پيش بيني هزينه هاي نهايي پروژه
 • تهيه گزارشات كنترلي و تلفيقي
 • اداره دفاتر فنی و ارائه خدماتی از قبیل تهیه نقشه های اجرایی، صورت وضعیت های پروژه، تهیه صورتجلسات کارگاهی، تهیه نقشه های As Built