مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت

 الف– كليه اقدامات اداری و اجرايی جهت ساخت و ساز از قبيل اخذ مجوزهای قانونی ، تهيه نقشه و غيره.

 ب - تخريب و خاك برداری كامل .

ج - احداث ساختمان، شامل يك طبقه پيلوت مشتمل بر پارکینگ ها و انبارها و چهار طبقه با هر طبقه یک واحد آپارتمان مسكونی مستقل و مجزا از هم مطابق ضوابط شهرداری.

 د- اقدامات لازم اداری و ثبتی جهت، اخذ صورتمجلس تفكيكی، تفكيك آپارتمان ها و اخذ پايان كار.