خدمات شرکت مصورسازان پروژه

  • آموزش
    شركت MSP داراي رتبه آموزش و پژوهش از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و گواهينامه تأييد صلاحيت آموزشي از شركت ملي نفت ايران مي باشد.
  • دفتر مدیریت پروژه در طیفی از کارکردهای پشتیبانی برای مدیریت پروژه به گونه های آموزش، تهیه نرم افزار، تعیین خط مشی ها و رویه های استاندارد تا مدیریت مستقیم و واقعی پروژه ها و مسئولیت برای رسیدن به اهداف پروژه ایفای نقش می کند. با استفاده از PMO مدیران پروژه و سازمانها به خوبی می توانند سیستم پشتیبان تصمیم گیری و گزارش دهی ارائه نمایند.
  • كليه اقدامات اداري و اجرايي جهت ساخت و ساز از قبيل اخذ مجوزهاي قانوني ، تهيه نقشه تا ساخت واحدهای مسکونی
  • مدیریت پروژه
    موفقيت پروژه به اجراي مناسب ابزارها، تكنيكها و اصول مديريت پروژه بستگي دارد.

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه