پروژه‌ها و سوابق شرکت مصورسازان پروژه

استقرار سیستم های مدیریت قراردادها، پرداخت ها، ضمانتنامه ها، صورت وضعیت ها و ارائه گزارشات و داشبوردهای مالی و مدیریتی تحت وب
ادامه...
سیستم مدیریت پروژه سازمانی، سیستم مدیریت قراردادها، صورت وضعیت ها و مدیریت مناقصات ادامه...
نصب، راه اندازی و پیکره بندی SharePoint 2013 ، Nintex Workflow 2013 و استقرار سیستم مدیریت وظایف و کنترل پروژه‌های سازمانی و سفارشی سازی فرم ها
ادامه...
سامانه مدیریت جریان نقدینگی(Cash Flow Management) و سامانه مدیریت پروژه سازمانی (Enterprise Project Management) و فرم های بودجه ادامه...
نصب و راه اندازی سامانه Share Point و پیاده سازی فرم ها و گردش کار درخواست تحویل کالا و درخواست انجام کار ادامه...
پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات پروژه، مدیریت نقدینگی و مدیریت قراردادها در پروژه فاز سوم اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس ادامه...
خدمات نصب و راه اندازی Microsoft Project Server 2010 -EPM و Microsoft Exchange Server ادامه...
راه اندازی سيستم مدیریت پروژه، مشاوره و آموزش پیاده‌سازی سیستم نرم‌افزاری مدیریت و کنترل پروژه‌ها بر اساس راهكار Microsoft Project Server 2013 EPM ادامه...