صنایع شیمیایی پارچین / آموزش Oracle BIخدمات مصورسازان پروژه

دوره آموزش "Oracle BI" در زمستان 1395 و بهار 1396 در صنایع شیمیایی پارچین برگزار شد.

گالری تصاویر

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه